obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Naše aktivity 
    - O škole 
      Harmonogram obsadenia školských priestorov 
      Rozvrh hodín - bazén 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
O škole

Školská budova na Zikovej 1 (teraz Pankúchova 4) bola odovzdaná do užívania 01. 02. 1982. Od 01. 09 1982 v budove sídlila osobitná škola.
 • Základná škola Zikova 1 bola zriadená 01. 07. 1988.
V prvom školskom roku mala 860 žiakov a 26 tried. Najvyšší počet žiakov dosiahla v nasledujúcom školskom roku – 911. Odvtedy počet žiakov klesal až sa ustálil na dnešnom stave, približne 600 žiakov.
Súčasťou ZŠ bola školská družina (od roku 1993 školský klub detí). Do roku 2006 vzdelávala škola v špeciálnych triedach žiakov s poruchami učenia.
Premenovaním petržalských ulíc v roku 1993 sa sídlom školy stala Pankúchova ul. č. 4.
V roku 1994 boli delimitované na ZŠ tri špeciálne triedy a školský klub detí zo ZŠ Pankúchova 6. V roku 1995 bola zrušená ZŠ Haanova 28, z ktorej štyri triedy prešli na ZŠ Pankúchova 4. Vtedy mala ZŠ najvyšší počet tried - 32. Dokončením racionalizácie siete petržalských základných škôl bola v roku 2007 zrušená ZŠ M. C. Sklodowskej 1. Dôsledkom zrušenia škôl bolo, že sa zväčšoval školský obvod ZŠ Pankúchova 4. Pre nedostatok voľných kapacít bol preto v rokoch 2004 a 2011 zmenšený o Furdekovu ul. a časť Haanovej ul. a časť Šustekovej ul..
 • Veľké zmeny vo vzdelávaní sa uskutočnili po novembri 1989.
Od roku 1991 sa začal povinne vyučovať anglický jazyk a nemecký jazyk a zriadené boli  triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.
Od roku 1992 sa škola zameriavala na šport a zriadené boli triedy so športovým zameraním na:
 • volejbal dievčatá od roku 1992 do roku 1996, volejbal chlapci v školských rokoch 2000/2001, 2001/2002,
 • plávanie od roku 1994 do roku 2006,
 • futbal od roku 2002 do roku 2011.
 • Právnu subjektivitu získala ZŠ 01. 06. 1997.
Školská jedáleň a školská kuchyňa prešli delimitáciou z okresu Bratislava V pod ZŠ Pankúchova 01. 01. 2002.
Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Pankúchova 4 bolo zriadené 01. 09. 2005. Stredisko sa 01. 01. 2013 pretransformovalo na Centrum voľného času pri ZŠ Pankúchova 4. Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova bola zriadená 01. 09. 2010. Pre nedostatok poslucháčov bola k 30. 06. 2013 zrušená a vyradená zo siete škôl a školských zariadení.
 • Od 01. 09. 2008 vyučuje ZŠ podľa školského vzdelávacieho programu „Škola plná života“. 
ZŠ niekoľkokrát získala od organizácie UNICEF titul „Škola priateľská deťom“. Za prácu a výsledky v roku 2009  ju zriaďovateľ ocenil titulom „Škola roka 2009“. V roku 2013 bola škola opäť ocenená titulom "Škola roka 2013".

ZŠ v minulosti spolupracovala s plaveckými oddielmi Slavoj Ovsište a Vital, s volejbalovým klubom Slávia UK a Volejbalovým klubom Polície. Od roku 2002 spolupracovala s Venglošovou futbalovou akadémiou. V súčasnosti táto spolupráca pokračuje s FC Petržalka 1898, a. s.. Od roku 2003 spolupracuje s plaveckým klubom ORCA SPORT a od roku 2005 v jej priestoroch poskytuje umelecké vzdelávanie v tanečnom odbore a vo výtvarnom odbore Súkromná základná umelecká škola Prokofievova 5.

Vybavenie: bazén, veľké a malé futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, bežecká tartanová dráha, štyri učebne s PC, žiacka kuchynka, štyri interaktívne tabule, netradičné vyučovacie priestory.

Najúspešnejšie projekty
 • Primárna prevencia: „Svet bez drog“
 • Pomoc komunite „Ostrov radosti a šťastia nielen pre deti“
 • Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania „Zdravšia výživa v modernejšej školskej jedálni“
 • „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc
 • Medzinárodná spolupráca škôl podprogram Coménius „V poznaní je sila“
 • Environprojekt: „Zo všetkého sa dá niečo urobiť“
 • Šport: „Bežecká tartanová dráha“
 • Prevencia kriminality: „Bezpečná škola“
 • Rozvoj priestorovej predstavivosti „Súťaž: Skladáme hlavolamy 1, 2“ 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web