obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Naše aktivity 
    + O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
 
Trieda Triedna učiteľka Vychovávateľky e-mail
1.A Mgr. Katarína Kerpánováá Ľubica Galovičová zs.galovicova@gmail.com
1.B Mgr. Ingrid Mašlárová
Lucia Lacková zs.lackovalucia@gmail.com
1.C Mgr. Eliška Zelenová
Zuzana Sojková zs.cibulova@gmail.com
1.D Mgr. Jana Orechovská Vlasta Moravčíková zs.moravcikova@gmail.com
1.E Mgr. Natália Vaněková Vlasta Moravčíková zs.moravcikova@gmail.com
2.A Mgr. Eva Strážovská Radka Atanasova
zs.atanasova@gmail.com
2.B Mgr. Alena Szepesiová
Mgr. Viera Kaderková
zs.kaderkova@gmail.com
2.C Mgr. Miriam Funtaliová
Mária Taffernerová zs.taffernerova@gmail.com
3.A Mgr. Daniela Benková
Anna Hodžová zs.hodzova@gmail.com
3.B Mgr. Marta Pullmannová
Bc. Miriam Mlkvá
zs.mlkva@gmail.com
3.C Mgr. Jana Kaššyová
deti sa delia do III.A, B, D
 
3.D Mgr. Ľudmila Puškárová
Mgr. Peter Andrejko
zs.andrejko@gmail.com
4.A PaedDr. Zuzana Bartošová
PaedDr. Zuzana Bartošová
zs.bartosovaz@gmail.com
4.B Mgr. Beata Záškvarová deti sa delia do IV.A a IV.C

 
4.C Mgr. Andrea Duchyňová Mgr. Otília Mištunová
 zs.mistunova@gmail.com  

Školský klub detí začína činnosť o 6,30. Deti do klubu prichádzajú v čase 6,30 - 7,30 h. O 7,40 h odchádzajú do svojich tried. Činnosť pokračuje po vyučovaní. Rodičia si môžu zo školského klubu dieťa zobrať do 14,00 h. Potom až od 15,30 h. Činnosť školského klubu je do 17,30 h.
Zákonný zástupca alebo iná osoba uvedená ako oprávnená k vyzdvihnutiu dieťaťa, vyzdvihne dieťa zo školského klubu prostredníctvom telefónu na vrátnici školy. Každé oddelenie má svoju klapku. Pokiaľ je dieťa v herni, je možnosť volať dve klapky a mriežku.
Umiestnenie detí či už v triedach, alebo v herni je na vrátnici. V prípade zmeny, zastupovania a pod. budú rodičia informovaní oznamom na vrátnici školy.

Vážení rodičia! 
Od septembra má školský klub detí nové číslo účtu: SK66  5600 0000 0094 0096 4002. 
Na začiatku šk. roka dostanú všetky deti navštevujúce školský klub šek s novým číslom účtu na úhradu činnosti v ŠKD. Poplatok môžete uhradiť buď šekom alebo platobným príkazom. Ak máte trvalý príkaz, je nutné zmeniť číslo príjemcu. 
Pokiaľ platíte úhradu za školský klub prevodom na účet, nemusíte posielať potvrdenia o zaplatení pani vychovávateľke. Termín uhradenia platby zostáva nezmenený, teda do 20. kalendárneho dňa v mesiaci.  
 
i-pdf2.gifVÝCHOVNÝ  PROGRAM - Klub pestrosti a zvedavosti
i-pdf2.gifVÝCHOVNÝ  PLÁN
i-pdf2.gifNAŠE AKTIVITY
i-pdf2.gifODDELENIA ŠKD
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web