obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    - Rodičovské združenie 
      Nelátkové závislosti 
      Dochádzka žiakov do školy. Záškoláctvo. 
      Šikanovanie 
      Špecifické poruchy učenia 
      Zásady domácej prípravy 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
 
0016.gif

DÔLEŽITÉ  INFORMÁCIE  PRE  RODIČOV
 

Spôsoby platieb stravného      
    
1.Trvalý príkaz      
    
Trvalým príkazom na účet ŠJ : 9400965005/5600. Tieto platby trvalým  príkazom musia byť prevedené ku 25. dňu v mesiaci - platba nasledujúci mesiac. (Napr. K 25. septembru je platba na október.) Je potrebné uviesť meno žiaka, variabilný symbol.
    
 
 
2.Poštová poukážka   
Žiaci dostávajú poštové poukážky na nasledujúci mesiac do tried vždy od 15. -teho v mesiaci. Ústrižky treba priniesť (vhodiť do schránky ŠJ vo vestibule školy) najneskôr 29. -teho v tom istom mesiaci ako poukážku dostali.    
   
3. Internetbanking
Platby cez internet banking môžete uskutočňovať na č. účtu: 9400965005/5600. Pri platbe je nutné uviesť meno žiaka a var.symbol (z pošt.poukážky). Stravník bude prihlásený na stravu v prvý deň v mesiaci až po zdokladovaní úhrady stravného v ŠJ !!! (Ústrižok šeku, výpis trvalého príkazu, výpis internetbankingu je možné zaslať na mail.školskej jedálne.)
 
 
V prípade, že neprinesie alebo nepošle doklad o úhrade do 29. -teho na nový mesiac, nebude stravníkovi v prvý deň strava podaná.   
   
Čipy, odhlášky    
-Čipy sa zakúpia na celé obdobie školskej dochádzky, za poplatok  5 €. Pri strate si stravník musí zakúpiť nový čip.V prípade, ak si dieťa zabudne čip, musí sa nahlásiť ráno v kancelárii ŠJ do  8,00 hod!!! Čipy sú neprenosné.   
-Odhlášky budú akceptované  (telefonicky, e-mailom, vhodením oznamu do schránky ŠJ vo vestibule) len do  8,00 hod. nakoľko import a export dát je automatizovaný !!!   
   
Telefón  ŠJ :  62311109,    
e-mail  : sjpankuchova@gmail.com   
Vedúca ŠJ – Mária Zajarnaja  

Prosíme rodičov o dodržiavanie termínov platieb za stravu. Predíde sa tým mnohým nedorozumeniam. ĎAKUJEME.  
 
 
    
V školskej jedálni príspevok rodiča na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka:
a)    0,56 € doplnkové jedlo (desiata),
b)    1,01 € obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov, 
c)    1,09 € obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov,

d)    1,26 € obed žiaka strednej školy 15-18/19 ročných,
e)    1,26 € výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci školy).
f)     Rodič žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,20 €/deň/žiak.
g)    Zamestnanec ZŠ uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,20 €/deň/1 zamestnanec. 
h)    1,35 € obed pre cudzích stravníkov + režijné náklady vo výške 1,40 €/1 jedlo.
i)    Príspevok na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú mesačne vopred. 


Desiata sa vydáva po 2 vyuč. hodine, obedy od 12.00 - 14.00 hod.

Odhlásiť sa zo stravy je možné najneskôr do 8,00 hod.  na t.č.62311109, mail.: sjpankuchova@gmail.com, alebo  vhodením označeného lístka (meno) do schránky vo vestibule školy.   
 
 
Šeky na stravu na nasledujúci mesiac sa vydávajú od 15. – 20. predchádzajúceho mesiaca. Potvrdenie o zaplatení stravy je potrebné nahlásiť najneskôr posledný deň v mesiaci (ústrižok šeku, výpis príkazu, výpis z internetbankingu). Pokiaľ nebude úhrada zdokladovaná, nebude stravníkovi vydaná strava. Odhlásené obedy sú odpočítané v šeku mesiac spätne do vydania šekov na nasledujúci mesiac.    

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web