obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    - Rodičovské združenie 
      Dochádzka žiakov do školy. Záškoláctvo. 
      Šikanovanie 
      Špecifické poruchy učenia 
      Zásady domácej prípravy 
    Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Adresy 
    Tlačivá na stiahnutie 
 
0016.gif

DÔLEŽITÉ  INFORMÁCIE  PRE  RODIČOV
 

Spôsoby platieb stravného      
    
1.Trvalý príkaz      
    
Trvalým príkazom na účet ŠJ : 9400965005/5600. Tieto platby trvalým  príkazom musia byť prevedené ku 25. dňu v mesiaci - platba nasledujúci mesiac. (Napr. K 25. septembru je platba na október.) Je potrebné uviesť meno žiaka, variabilný symbol.
    
 
 
2.Poštová poukážka   
Žiaci dostávajú poštové poukážky na nasledujúci mesiac do tried vždy od 15. -teho v mesiaci. Ústrižky treba priniesť (vhodiť do schránky ŠJ vo vestibule školy) najneskôr 29. -teho v tom istom mesiaci ako poukážku dostali.    
   
3. Internetbanking
Platby cez internet banking môžete uskutočňovať na č. účtu: 9400965005/5600. Pri platbe je nutné uviesť meno žiaka a var.symbol (z pošt.poukážky). Stravník bude prihlásený na stravu v prvý deň v mesiaci až po zdokladovaní úhrady stravného v ŠJ !!! (Ústrižok šeku, výpis trvalého príkazu, výpis internetbankingu je možné zaslať na mail.školskej jedálne.)
 
 
V prípade, že neprinesie alebo nepošle doklad o úhrade do 29. -teho na nový mesiac, nebude stravníkovi v prvý deň strava podaná.   
   
Čipy, odhlášky    
-Čipy sa zakúpia na celé obdobie školskej dochádzky, za poplatok  5 €. Pri strate si stravník musí zakúpiť nový čip.V prípade, ak si dieťa zabudne čip, musí sa nahlásiť ráno v kancelárii ŠJ do  8,00 hod!!! Čipy sú neprenosné.   
-Odhlášky budú akceptované  (telefonicky, e-mailom, vhodením oznamu do schránky ŠJ vo vestibule) len do  8,00 hod. nakoľko import a export dát je automatizovaný !!!   
   
Telefón  ŠJ :  62311109,    
e-mail  : sjpankuchova@gmail.com   
Vedúca ŠJ – Mária Zajarnaja  

Prosíme rodičov o dodržiavanie termínov platieb za stravu. Predíde sa tým mnohým nedorozumeniam. ĎAKUJEME.  
 
 
    
V školskej jedálni príspevok rodiča na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka:
a)    0,56 € doplnkové jedlo (desiata),
b)    1,01 € obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov, 
c)    1,09 € obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov,

d)    1,26 € obed žiaka strednej školy 15-18/19 ročných,
e)    1,26 € výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci školy).
f)     Rodič žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,20 €/deň/žiak.
g)    Zamestnanec ZŠ uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,20 €/deň/1 zamestnanec. 
h)    1,35 € obed pre cudzích stravníkov + režijné náklady vo výške 1,40 €/1 jedlo.
i)    Príspevok na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú mesačne vopred. 


Desiata sa vydáva po 2 vyuč. hodine, obedy od 12.00 - 14.00 hod.

Odhlásiť sa zo stravy je možné najneskôr do 8,00 hod.  na t.č.62311109, mail.: sjpankuchova@gmail.com, alebo  vhodením označeného lístka (meno) do schránky vo vestibule školy.   
 
 
Šeky na stravu na nasledujúci mesiac sa vydávajú od 15. – 20. predchádzajúceho mesiaca. Potvrdenie o zaplatení stravy je potrebné nahlásiť najneskôr posledný deň v mesiaci (ústrižok šeku, výpis príkazu, výpis z internetbankingu). Pokiaľ nebude úhrada zdokladovaná, nebude stravníkovi vydaná strava. Odhlásené obedy sú odpočítané v šeku mesiac spätne do vydania šekov na nasledujúci mesiac.    

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web