obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Naše aktivity 
    + O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
 
0016.gif
DÔLEŽITÉ  INFORMÁCIE  PRE  RODIČOV 
Spôsoby platieb stravného 
1.Trvalý príkaz
Trvalým príkazom na účet ŠJ : SK4456000000009400964010. Tieto platby trvalým príkazom musia byť prevedené 
ku 20.dňu v mesiaci – platba nasledujúci mesiac.(Napr. k 20. septembru je platba na október.) Je potrebné uviesť 
meno žiaka a variabilný symbol. 
  
2.Poštová poukážka 
Žiaci dostávajú poštové poukážky na nasledujúci mesiac do tried vždy od 15.-teho v mesiaci. Ústrižky treba 
priniesť (vhodiť do schránky ŠJ vo vestibule školy) najneskôr 27.-ho v tom istom mesiaci ako poukážku dostali. 
  
3.Internetbanking 
Platby cez internetbanking môžete uskutočňovať na č.účtu : SK4456000000009400964010.Pri platbe je nutné uviesť 
meno žiaka a var.symbol.(z pošt.poukážky). 
Stravník bude prihlásený na stravu v prvý deň v mesiaci ,až po zdokladovaní úhrady stravného v ŠJ !!! (ústrižok šeku, 
výpis trvalého príkazu,výpis internetbankingu, mailom ŠJ.) 
  
V prípade, že stravník neprinesie alebo nepošle doklad o úhrade do 29.-teho na nový mesiac,nebude stravníkovi 
v prvý deň strava vydaná, až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bol  doklad odovzdaný do ŠJ ! 
  
Čipy, odhlášky 
Čipy sa zakúpia na celé obdobie školskej dochádzky, za poplatok 5 EUR. Pri strate si stravník musí zakúpiť nový 
čip. V prípade, ak si dieťa zabudne čip, musí sa nahlásiť ráno v kancelárii ŠJ. Do 8,00 hod.!!!!  
Čipy sú neprenosné !!!! 
  
Odhlasovanie stravy : 
           Žiadame rodičov a žiakov, aby v prípade odhlásenia obeda,(desiaty) z určitého dňa, obed (desiatu) 
          odhlásili  do 7:30 hod.  
·elektronicky, po prihlásení sa do e-Jedálnička svojimi prihlasovacími údajmi 
·na e-mailovú adresu školskej jedálne sjpankuchova@gmail.com 
·telefonicky na telefonnom čísle +421 2 62311109  
 Po tejto hodine odhlásenie obedu(desiaty)   nezrealizujeme ! 
 V prvý deň choroby, ak nie je obed odhlásený, možno ho odobrať do obedára v čase od 12,00 – 13,45 hod. 
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 
Za odhlasovanie je zodpovedný zákonný zástupca v plnom rozsahu. 
  
Telefón ŠJ : 62311109 
Vedúca ŠJ – Mária Zajarnaja 
Žiadame rodičov o dodržiavanie termínov platieb za stravu. Predíde sa tým mnohým nedorozumeniam. 
ĎAKUJEME. 
V školskej jedálni príspevok rodiča na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka : 
a)  0,56 EUR doplnkové jedlo ( desiata) 
b)  1,01 obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov 
c)1,09 obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov 
d)1,26 výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov(zamestnanci školy) 
  
Rodič žiaka a zamestnanec ZŠ uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,20 EUR./deň./žiak./zam. 
Príspevok na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú mesačne vopred. 
Desiata sa vydáva po 2 vyuč.hodine,  obedy od 12.00 14.00 hod. 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web