obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Naše aktivity 
    + O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    - Rodičovské združenie 
      Nelátkové závislosti 
      Dochádzka žiakov do školy. Záškoláctvo. 
      Šikanovanie 
      Špecifické poruchy učenia 
      Zásady domácej prípravy 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
Občianske združenie: Rodičovské združenie pri ZŠ, Pankúchova 4, Bratislava, 
IČO:  30796113,  je prijímateľom 2%  podielu zaplatenej dane z príjmu a je registrované
v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb
pod spisovou značkou NCRpo 10156/2012 
 
Tu si môžete stiahnuť potrebné potrebné tlačivá:
 
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

 
Potvrdenie o zaplatení dane

 
Rodičovské združenie zakúpilo z daru 2% dane pre školu:
  • PC do dvoch učební anglického jazyka, PC do dvoch učební informatiky
  • Interaktívnu tabuľu
  • Dataprojektory do všetkých učební
  • Ozvučovaciu techniku
  • Žiacky nábytok, učebné pomôcky, pódium....
Najvyšším orgánom RZ je Rodičovská rada. Štatutárnym orgánom RZ je predseda RZ. Činnosť RZ je zabezpečovaná predovšetkým Výkonným výborom. Hospodárenie RZ kontroluje revízna komisia.

Členom RZ sa môžu stať zákonní zástupcovia žiakov, zamestnanci školy, priatelia školy. Členstvo vzniká zaplatením členského príspevku – v školskom roku 2018/2019 je to 20 €.
 
Zloženie Výkonného výboru:             Zloženie Revíznej komisie:
1. Vladimír Kuľha, predseda RZ           1. Anna Cerulíková, predseda
2. Štefan Rác, podpredseda RZ              2. Eva Valentová, členka
3. Eva Krišťáková, členka                      3. Renáta Kubová, členka
4. Jana Kotlebová, členka
5. Vladimíra Daubnerová, členka
6. Vladimír Škodroň, člen
7. Zoltán Zsille

Dana Haluzová, ekonómka
 
Zloženie Rodičovskej rady:

1.A 
Zuzana Šlosiarová 
1.B 
Matúš Zbuško 
1.C 
Natália Vaněková 
1.D 
Michal Danko 
1.E 
Jana Grubušič 
2.A 
Bibiana Kajanová 
2.B 
Ľubica Mačašková 
2.C 
Tímea Burzová 
3.A 
Zuzana Brisudová 
3.B 
Martina Kovačič 
3.C 
Zuzana Havierová 
3.D 
Eva Svitaňová 
4.A 
Dana Antálková 
4.B 
Juraj Petrík 
4.C 
Lucia Mališ 
5.A 
Vladimír Labaj 
5.B 
Gabriela Rafajová 
5.C 
Jana Kotlebová 
6.A 
Monika Prášilová 
6.B 
Erika Rigoová  
6.C 
Ľubica Páliková 
7.A 
Dita Šteffelová 
7.B 
Ľubomíra Ogurčáková 
8.A 
Minika Mecerová 
8.B 
Danka Aidi 
9.A 
Pavol Sakal 
9.B 
Jozef Kotleba 

Termíny zasadnutí pedagogických rád, TA RZ a RR

Pedagogické rady  TA RZ  RR 
24. september   17. september     
12. november   12. november   5. november 
28. január   14. január     
15. apríl   15. apríl   8. apríl  
25. jún   11. jún     

Výkonný výbor zvoláva podľa potreby predseda RZ. 

 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web