obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Naše aktivity 
    - O škole 
      Harmonogram obsadenia školských priestorov 
      Rozvrh hodín - bazén 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
Rada školy pri ZŠ, Pankúchova 4, Bratislava je ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vo svojej činnosti sa riadi Štatútom rady školy.  Tu stiahni ŠTATÚT
Zasadnutia Rady školy zvoláva jej predsedníčka.


Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZŠ Pankúchova 4 sa uskutočnilo 25. apríla. Na zasadnutí boli prítomní jej členovia, ktorí boli zvolení za pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a za rodičov. Touto cestou ďakujem pani učiteľkám Eve Strážovskej a Eliške Zelenovej, pani vedúcej školskej jedálne Márii Zajarnej za ich osem rokov pôsobenia v Rade školy a takisto pánovi Vladimírovi Škodroňovi, zástupcovi rodičov.
Na ustanovujúcom zasadnutí bola za predsedníčku Rady zvolená pani učiteľka Tomašovičová a za podpredsedníčku zástupkyňa rodičov, pani Šprtová.
 
 
Zloženie Rady školy pri ZŠ Pankúchova 4: 
 
P. č.   
Meno a priezvisko  
Funkcia:   
Volený/delegovaný  
1.  
Jana Tomašovičová  
predseda   
za pedagogických zamestnancov  
2.  
Alena Šprtová  
podpredseda  
za rodičov  
3.  
Lea Bajzová  
člen   
za nepedagogických zamestnancov   
4.  
Stanislava Pekarčíková  
člen  
za rodičov  
5.  
Eva Svitaňová  
člen  
za rodičov  
6.  
Ľuboš Sibert  
člen  
za pedagogických zamestnancov  
7.  
Maroš Zibura  
člen  
za rodičov  
8.  
Ivana Antošová  
člen  
za zriaďovateľa  
9.  
Peter Hochschorner  
člen  
za zriaďovateľa  
10.  
Juraj Monsberger  
člen  
za zriaďovateľa  
11.  
Daniela Palúchová  
člen  
za zriaďovateľa  
   
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web